Poniżej przedstawiamy pełny statut Fundacji.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. 1.Fundacja pod nazwą „Hearts WorldWide”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2007 r. sporządzonym przed notariuszem Barbarą Kubek w siedzibie jej kancelarii w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 17.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sierakowo Sławieńskie, z oddziałem w Koszalinie.
 5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.
 7. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 8. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
 9. Fundacja może:
  1. używać pieczęci z nazwą Fundacji, 
  2. ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów,
  3. być członkiem innych organizacji,
  4. ustanawiać swoje przedstawicielstwa, oddziały, a także przystępowaćj do spółek.
 10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 2

Celami Fundacji są:

 1. tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej, medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, inwalidów i zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego, ekonomicznego, środowiskowego oraz dyskryminacją,
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań mających na celu integrację społeczną, środowiskową i zawodową oraz edukacja i rozwój osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
 3. aktywizacja społeczna i zawodowa mająca na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 4. prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, oświatowej i wydawniczej w zakresie rehabilitacji, integracji i podnoszenia aktywności środowisk niepełnosprawnych oraz wykluczonych lub dyskryminowanych,
 5. współpraca międzynarodowa w zakresie rehabilitacji, integracji i walki z wykluczeniem,
 6. działalność charytatywna w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, aktywizacji zawodowej, rozwoju indywidualnego środowisk osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem,
 7. inicjowanie i udział w programach badawczych mających na celu opracowywanie nowych metod i form rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej, psychicznej,
 8. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, nauki, aktywności społecznej, dostępu do kultury i sztuki,
 9. propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 10. podejmowanie działalności informacyjnej w zakresie public relations i marketingu oraz wydawniczej służącej upowszechnianiu wiedzy na tematy dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ich integracji, podnoszenia aktywności społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz edukacji społeczeństwa w w/w zakresie,
 11. współpraca z władzami państwa, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. budowę i prowadzenie ośrodków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia aktywizacji środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
 2. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażanie warsztatów terapii zajęciowej i zawodowej,
 3. finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 4. organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego,
 5. organizowanie seminariów, spotkań, warsztatów i konferencji,
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminacją, a także terapeutów, wolontariuszy, lokalnych liderów, specjalistów z zakresu edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej,
 7. organizowanie i prowadzenie festynów, wycieczek, obozów, zjazdów i turnusów edukacyjnych,
 8. prowadzenie badań i wdrażanie nowych technologii dotyczących sprzętu i programów z dziedziny rehabilitacji, edukacji, aktywizacji,
 9. rozpowszechnianie wydawnictw prasowych, książkowych i multimedialnych dotyczących szeroko pojętej problematyki niepełnosprawności, wykluczenia społecznego oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i społecznej.

§ 4

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 85.14.D),
  2. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A),
  3. działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z),
  4. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 85.14.A),
  5. działalność paramedyczna (PKD 85.14.E),
  6. działalność związana z ochroną zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.14.F),
  7. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)
  8. poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.B),
  9. wydawanie książek (PKD 22.11.Z).
 2. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (PKD 75.14.Z),
  2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
  3. działalność charytatywna.


Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 5

 1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
 2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swe siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i własnej działalności gospodarczej, dochodów z najmu pomieszczeń należących do Fundacji, funduszy pomocowych UE, funduszy instytucji publicznych, rządowych i dotacji budżetowych.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 5. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 6

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 7

 1. Fundacja może podjąć działalność gospodarczą w kraju i za granicą w zakresie:
  1. wydawania książek (PKD 22.11.Z),
  2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
  3. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
  4. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
  5. hotele (PKD 55.10.Z),
  6. działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.D),
  7. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 15.89.Z)
  8. sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 51.22.Z),
  9. produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 33.10.A),
  10. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z),
  11. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z),
  12. schroniska turystyczne (PKD 55.21.Z),
  13. pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (PKD 55.22.Z),
  14. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z),
  15. restauracje (PKD 55.30.A),
  16. stołówki (PKD 55.51.Z),
  17. działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A),
  18. działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.D),
  19. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A).
 2. Fundacja może prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji nie może się pokrywać z nieodpłatnymi sposobami realizacji celów Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
 5. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd Fundacji.
 6. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do takich spółek.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 8

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 9

 1. Pierwsza Rada Fundacji składa się z co najmniej czterech członków i powołują ją Fundatorzy.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Kolejne Rady powołuje Przewodniczący Rady Fundacji w porozumieniu z Fundatorami.
 4. Skład osobowy Rady może ulec powiększeniu w drodze uchwały Rady.
 5. Ustanie członkostwa w radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej funkcję członka Rady.
 6. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji z ważnych przyczyn. Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji następuje w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością ľ głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym Bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. członek Zarządu Fundacji,
  2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
 8. 8.Członek Rady Fundacji, z tytułu pełnienia swoich funkcji, może otrzymać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 10

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
 4. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga braku sprzeciwu Przewodniczącego Rady.

§ 11

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu Fundacji (z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu powstałego zgodnie z pkt 2 § 12),
 4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu przez Fundację,
 5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium Zarządowi (nieudzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, ale wiąże się z nałożeniem określonych obowiązków),
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji z zastrzeżeniem pkt. 4 § 10,
 8. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swojego składu.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji tworzą fundatorzy i wyznaczona przez nich osoba.
 3. Z wnioskiem o zwiększenie składu Zarządu oraz zmianę niektórych jego członków Zarząd występuje do Rady Fundacji.
 4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 7. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
 9. Prezes Zarządu i jego członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych programów działania i planów finansowych,
 2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 3. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek,
 5. opracowywanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
 6. ustalanie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących kierownicze stanowiska,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
 11. wWprowadzanie zmian do statutu Fundacji.

§ 14

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać pełnomocników lub konsultantów do prowadzenia odpowiednich spraw Fundacji.

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja może być zlikwidowana na podstawie uchwały Rady Fundacji w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub wyczerpania środków finansowych.
 2. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba że Rada w uchwale wyznaczy innego likwidatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami likwidowanej Fundacji.

§ 17

W przypadku śmierci fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu w testamencie, jeżeli dopuszczają to przepisy prawa polskiego.

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania Fundacji osobowości prawnej.